BOARD


NEWS


Alkyl Ethercarboxylate series

9 Nov 2020
Views 403


국내 첫 카복실계 음이온계면활성제 제조/공급

EWG 1등급 소재, 설페이트프리(Sulfate free) 소재
샴푸, 바디세정제 용도의 PEC series, 액체세정제 용도의 HEC series를 소개합니다.
CREDO® PEC60

INCI Name: Sodium laureth-6 carboxylate

음이온계면활성제 고유의 온화하고 풍성한 거품과 Soap이 갖는 깔끔한 느낌이 장점이며, 샴푸, 클렌져 제품에 적합한 소재입니다.
EWG 1등급, Sulfate free제품 구성에 적절합니다.


CREDO® HEC

의류용 세제에 사용하면 거품이 많지 않으며, 헹굼 횟수를 줄일 수 있습니다.
액체세제에서 음이온계면활성제의 무기오염 제거 장점, 비이온계면활성제의 유기오염 제거 장점을 모두 갖추고 있으며, EWG 1등급, Sulfate free 컨셉에 적합하며, 효소효과를 구현하는데도 유리합니다.
강산~강알칼리에 안정하여 클리너 제품에서도 강점을 갖습니다.

BJ BIOCHEM Co., Ltd.  |  CEO  Gukin Jeong
Biz License  235-87-00252

Research Center  Unit 415, 4th floor, Migeon Techno World 1st apt,

199, Techno 2-ro,  Yuseong-gu, Daejeon
Factory  950-3, Seongjae-ri, Ochang-eup, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Tel  042-863-4078  |  Fax  042-863-4079

E-mail  bjbiochem@naver.com


COPYRIGHT (C) BJBIOCHEM. ALL RIGHTS RESERVED.

BJ BIOCHEM, Inc.  |  CEO  Gugin Jeong  |  Biz License  235-87-00252

Research Center  Unit 415, 4th floor, Migeon Techno World 1st apt, 199, Techno 2-ro,  Yuseong-gu, Daejeon
Factory  950-3, Seongjae-ri, Ochang-eup, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Tel  042-863-4078  |  Fax  042-863-4079  |  E-mail  mkt2@bjbiochem.com


COPYRIGHT (C) BJBIOCHEM. ALL RIGHTS RESERVED.